PRIVACYVERKLARING

Wat is een privacyverklaring?
.
Banketbakkerij Nora beschermt uw privacy. Privacybescherming betekent niet alleen dat uw gegevens goed worden beveiligd maar ook dat u duidelijk inzicht heeft in wat Banketbakkerij Nora met uw gegevens doet.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe dat zit op basis van een aantal vragen die worden beantwoord:

1. Van wie is deze privacyverklaring?
2. Welke persoonsgegevens van mij worden verwerkt en waarvoor worden deze gebruikt?
3. Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen en zo ja met welke?
4. Welke maatregelen heeft Banketbakkerij Nora getroffen om mijn gegevens te beschermen en hoe lang bewaart Banketbakkerij Nora mijn gegevens?
5. Wat zijn mijn rechten? Wat kan ik opvragen, terugdraaien, wijzigen of laten verwijderen?
6. Bij wie kan ik terecht met vragen over privacy?
7. Bij wie kan ik terecht met klachten over hoe Banketbakkerij Nora met mijn privacy omgaat?
8. Let op, deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen.
.
1. Van wie is deze privacyverklaring?
.
Deze privacyverklaring is van:
Banketbakkerij Nora B.V.
Gevestigd aan de Habitatsingel 29
6229 RC te Maastricht in Nederland.
.
Banketbakkerij Nora is verantwoordelijk voor het rechtmatig verwerken van uw persoonsgegevens. Banketbakkerij Nora heeft hiertoe een aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd, waarvan deze privacyverklaring er één is. In punt 6 van deze privacyverklaring wordt verder uitgelegd welke maatregelen Banketbakkerij Nora heeft getroffen om uw gegevens en uw privacy te beschermen.
.
2. Welke persoonsgegevens van mij worden verwerkt en waarvoor worden deze gebruikt?
.

Allereerst, wat betekent verwerken? De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verstrekken aan derde partijen.

Banketbakkerij Nora verwerkt onderstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
.
Identificatie & communicatie – Nora verwerkt identificerende gegevens. Dit zijn persoonsgegevens die worden gebruikt om uw identiteit te kunnen vaststellen, zoals bijvoorbeeld uw volledige naam, emailadres, telefoonnummer, woonplaats. Naast het vaststellen van uw identiteit worden deze gegevens ook gebruikt om contact met u te kunnen onderhouden voor het geval u bijvoorbeeld een klacht heeft.
.

Het leveren van bestelde producten – Indien u een bestelling plaatst via https://kerstpakketkoekjes.nl/  dan verwerkt Banketbakkerij Nora de volgende persoonsgegevens in verband met het bestelproces:

  • Naam;
  • Adres;
  • Telefoonnummer;
  • E-mail;
  • De door u bestelde producten.

.
Klachtenafhandeling – Uw klachten worden serieus genomen. Indien u een klacht indient kan naast uw naam ook gebruik worden gemaakt van uw adres, telefoonnummer, email adres, en wordt natuurlijk ook de klacht zelf vastgelegd.
.
Tevredenheidsonderzoek – Banketbakkerij Nora voert regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek uit. De gegevens die hierbij worden verzameld worden enkel gebruikt om onze kwaliteit te verbeteren. U bepaalt natuurlijk zelf of u wel of niet aan een dergelijk onderzoek wilt deelnemen.
.
3. Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen en zo ja met welke?
.
Delen met ketenpartners – Bij het plaatsen van bestellingen via https://kerstpakketkoekjes.nl/  worden uw gegevens gedeeld met Mollie BV, die een veilige betaalomgeving verzorgt, en met Send Cloud die de online orderverwerking regelt.
.
Externe verwerkers – Banketbakkerij Nora heeft haar ICT systemen ondergebracht bij externe verwerkers. Met deze verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin de afspraken zoals vastgelegd in deze privacyverklaring zijn gewaarborgd.
.
Wettelijke verplichting – Banketbakkerij Nora deelt uw persoonsgegevens met overheidsinstanties als de wet- en regelgeving hiertoe verplicht.
.
Gegevensverwerking buiten de EU – Al uw persoonsgegevens blijven binnen de EU.

Geen verkoop aan derden – Banketbakkerij Nora verkoopt uw gegevens nooit aan derden!

.
4. Welke maatregelen heeft Banketbakkerij Nora getroffen om mijn gegevens te beschermen en hoe lang bewaart Banketbakkerij Nora mijn gegevens?
.
Om de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen heeft Banketbakkerij Nora een aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd:
Technische maatregelen – Alle middelen en systemen die binnen Banketbakkerij Nora worden ingezet bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn zo ingericht dat uw privacy optimaal wordt gewaarborgd. De beveiliging van uw gegevens begint al op het moment dat u deze met ons deelt via de website. Deze is beveiligd volgens de geldende norm “https”. De “s” staat voor secure (Engelse benaming voor veilig). Https wordt ook gebruikt door banken in verband met bijvoorbeeld telebankieren.
.
Organisatorische maatregelen – De medewerkers die binnen Banketbakkerij Nora persoonsgegevens verwerken worden regelmatig getraind op gebied van privacybescherming en gaan zorgvuldig met uw gegevens om volgens vastgelegde processen.
.
Wij vragen uw begrip – Om uw privacy te kunnen beschermen is het noodzakelijk dat wij controleren of we met de juiste persoon te maken hebben. Indien u contact met ons opneemt controleren wij uw identiteit. Dit gebeurt op verschillende manieren. Onderdeel van dit controleproces kan zijn dat wij u een aantal vragen stellen.
.
Bewaartermijn – Banketbakkerij Nora bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het uitvoeren van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld waarna uw gegevens, voor zover hier geen langere wettelijke bewaartermijn voor geldt, uit de systemen van Banketbakkerij Nora verwijderd.
.
Datalekken – Indien er bij ons toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van uw gegevens dan melden wij dat altijd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor u zou kunnen hebben nemen we ook direct met u contact op.
.
Help ons mee – Ondanks alle maatregelen die Banketbakkerij Nora heeft genomen om uw gegevens en uw privacy te waarborgen is het toch altijd mogelijk dat er een Datalek ontstaat. Mocht u het gevoel hebben dat er ergens iets niet goed gaat met onze systemen of werkwijzen dan waarderen wij het zeer als u ons dit laat weten.
.
5. Wat zijn mijn rechten? Wat kan ik opvragen, terugdraaien, wijzigen of laten verwijderen?
.
Recht op inzage: U heeft het recht om op te vragen welke gegevens Banketbakkerij Nora van u heeft opgeslagen. U dient uw aanvraag schriftelijk te doen of via email:
Schriftelijk: Banketbakkerij Nora BV
Habitatsingel 29
6229 RC Maastricht
Nederland
Email: privacy@nora.nl
.
Banketbakkerij Nora stuurt de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk naar u toe. Hierbij wordt altijd een uiterlijke termijn gehanteerd van 4 weken. Banketbakkerij Nora brengt hiervoor geen kosten in rekening.
.
Recht op wijziging: Naar aanleiding van de stukken die Banketbakkerij Nora u toestuurt kunt u aangeven dat bepaalde gegevens dienen te worden gewijzigd.
.
Recht op verwijderen: Ook kunt u aangeven dat Banketbakkerij Nora uw gegevens dient te verwijderen. Daarbij moet u er rekening mee houden dat niet altijd alle gegevens kunnen worden verwijderd. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht.

Recht klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.
.
Heeft u ondersteuning nodig bij het uitvoeren van één van de bovenstaande processen? Neem dan contact op met de Banketbakkerij Nora via telefoonnummer nummer +31 (0)43 408 34 34. Onze privacy professionals staan u altijd graag te woord.
.
6. Bij wie kan ik terecht met vragen over privacy?
.
Schriftelijk: Banketbakkerij Nora BV
Habitatsingel 29
6229 RC Maastricht
Nederland
Email: privacy@nora.nl
.
Telefonisch: +31 (0)43 408 34 34
(Dit nummer is te bereiken op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)
.
7. Bij wie kan ik terecht met klachten over hoe Banketbakkerij Nora met mijn privacy omgaat?
.
Heeft u klachten over hoe Banketbakkerij Nora met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u zich richten aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming van Banketbakkerij Nora: mevr. Vicky Olislagers.
Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de Gegevens-beschermingsautoriteit.
.
8. Wijziging van de privacyverklaring
.
Deze privacyverklaring is van kracht per 22 mei 2018. Het kan zijn dat Banketbakkerij Nora deze privacyverklaring van tijd tot tijd dient te wijzigen. Alles is immers aan verandering onderhevig, niet alleen de wetgeving maar ook Banketbakkerij Nora als organisatie.
Banketbakkerij Nora raadt u dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in de privacyverklaring worden medegedeeld in dit deel van de privacyverklaring. De gewijzigde privacyverklaring zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op de Banketbakkerij Nora website is geplaatst.